04:08 ICT Thứ sáu, 08/12/2023

Danh mục

Liên kết

Trung ương đoàn TN VN
Báo điện tử
Báo điện tử VnExpress
Trang tìm kiếm
Báo Tuyên Quang
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
So giao duc va dao tao

Trang nhất » Giới thiệu

Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Huyện đoàn Lâm Bình

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH HUYỆN LÂM BÌNH

*

Số:       - ĐA/ĐTN

 

 

 

 

Lâm Bình, ngày      tháng 5 năm 2011

 

 

ĐỀ ÁN

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế

của cơ quan Huyện đoàn  Lâm Bình.

-----------------

 

          - Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

          - Căn cứ Quyết định số 41-QĐ/TU, ngày 11/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang V/v phê duyệt Đề án thành lập Đảng bộ huyện Lâm bình, tỉnh Tuyên Quang;

- Căn cứ Quyết định số 43-QĐ/TU, ngày 11/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang V/v thành lập các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc của Đảng, Đoàn thể thuộc huyện Lâm Bình;

          - Căn cứ Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 12/02/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về  phân cấp quản lý cán bộ;

          - Căn cứ Quy chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

          - Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 63/HDLT, ngày 10/8/2001 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các địa phương”;

          - Căn cứ Quyết định số 363-QĐ/TĐTN, ngày 11/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang V/v thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lâm Bình;

          - Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Ban Thường vụ Huyện đoàn Lâm Bình xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Huyện đoàn như sau:

Điều 1: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Huyện đoàn  Lâm Bình.

I- Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng:

Cơ quan Huyện đoàn  tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn  thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi của huyện, theo Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu nắm vững Điều lệ Đoàn, Hội, Đội; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ huyện, Ban Chấp hành tỉnh Đoàn và các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện để tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn  về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn về xây dựng tổ chức và phong trào Đoàn, thanh niên, thiếu niên trên địa bàn huyện.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi. Đề xuất với BCH, BTV Huyện đoàn kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và các ngành có liên quan. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đoàn thanh niên, thiếu nhi; phối hợp với cấp uỷ cơ sở tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ bố trí cán bộ chủ chốt Đoàn cơ sở và cấp huyện.

- Phối hợp các Đoàn thể, cơ quan, ban, ngành huyện, cấp uỷ cơ sở vận động Đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước ở địa phương.

- Tổ chức các kỳ họp và bảo đảm mọi mặt hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn.

- Quản lý và sử dụng công chức viên chức; quản lý tài sản tài chính và công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Huyện đoàn theo quy định chung của cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của TW Đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy và Tỉnh đoàn giao.

II- Tổ chức bộ máy biên chế:4 cán bộ.

- Bí thư Huyện đoàn: 01 đồng chí.

- Phó Bí thư Huyện đoàn, phụ trách công tác Đoàn, đội trường học: 01 đồng chí

- Chuyên viên làm công tác kiểm tra, phụ trách Đoàn, thanh niên khối hành chính sự nghiệp và thống kê, tổng hợp và công tác Hội Cựu thanh niên xung phong: 01 đồng chí.

- Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức Đoàn, thanh niên nông thôn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: 01 đồng chí.

III- NHIỆM VỤ, TIÊU CHUẨN

 1. Đồng chí Bí thư Huyện đoàn.

a) Nhiệm vụ

          - Quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước cấp ủy huyện, BCH Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Huyện đoàn về các hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN của huyện.

          - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, công tác tài chính kế hoạch, công tác tuyên giáo của Huyện đoàn, ủy ban Hội LHTN huyện; là chủ tài khoản của cơ quan Huyện đoàn.

          - Chủ trì, chuẩn bị và đề xuất với BCH, Ban Thường vụ Huyện đoàn, cơ quan Huyện đoàn về chương trình kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm, toàn khoá và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

          - Chủ trì các cuộc họp thường kỳ, bất thường của BCH, Ban Thường vụ và cơ quan Huyện đoàn; ký và ban hành các văn bản của Huyện đoàn.

          - Quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phân công tác cho cán bộ của cơ quan Huyện đoàn.

          - Quản lý tài chính, cơ sở vật chất của cơ quan Huyện đoàn; phối hợp với công Đoàn chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ công chức cơ quan.

            - Trực tiếp phụ trách các xã: Thổ Bình, Bình An, Hồng Quang, Lăng Can.

b) Tiêu chuẩn.

* Phẩm chất chính trị:

- Là Đảng viên Đảng CSVN, có lập trường, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ.

            * Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên.

- Ngoại ngữ và Tin học: Đạt trình độ B trở lên.

            - Trình độ lý luận: Từ trung cấp trở lên.

            * Năng lực:

Có khả năng thu hút và tập hợp thanh niên, có năng lực quản lý, có tầm nhìn trong việc quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ. Có tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Đã kinh qua thực tiễn, được rèn luyện trong phong trào thanh niên hoặc đã từng là cán bộ cấp xã, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở.

            * Về độ tuổi:

            Tham gia BCH lần đầu không quá 30 tuổi và giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

2. Đồng chí Phó Bí thư Huyện đoàn.

a) Nhiệm vụ        

- Giúp Bí thư Huyện đoàn điều hành, giải quyết các công việc của cơ quan Huyện đoàn  theo sự phân công của Bí thư.

- Phụ trách công tác Đoàn, đội trường học.

          - Phụ trách công tác Kiểm tra, Hội đồng đội huyện và hoạt động Đoàn, Đội.

          - Phụ trách công tác văn phòng, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn, viết báo cáo quý, sơ kết, tổng kết và công tác thi đua khen thưởng.

          - Được thay mặt Bí thư điều hành công tác của Huyện đoàn  khi Bí thư đi vắng, ký các văn bản của Huyện đoàn  theo sự phân công của Bí thư.

          - Trực tiếp phụ trách các xã: Phúc Yên, Thượng Lâm, Xuân Lập, Khuôn Hà.

b) Tiêu chuẩn.

* Phẩm chất chính trị:

- Là Đảng viên Đảng CSVN hoặc có khả năng phát triển thành Đảng viên Đảng CSVN, có lập trường, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ.

            * Trình độ chuyên môn:

- Đại học trở lên.

- Ngoại ngữ và Tin học: Đạt trình độ B trở lên.

            - Trình độ lý luận: Từ Sơ cấp trở lên.

            * Năng lực:

Có khả năng thu hút và tập hợp thanh niên, có năng lực quản lý, có tầm nhìn trong việc quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ. Có tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Có khả năng phân tích, tổng hợp và tham mưu những chương trình, kế hoạch hoạt động một cách kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

3. Đồng chí Chuyên viênphụ trách Đoàn, thanh niên khối hành chính sự nghiệp, Hội Liên hiệp thanh niên và công tác kiểm tra:

a) Nhiệm vụ

          - Chịu trách nhiệm trước Bí thư, Phó bí thư Huyện đoàn về công tác kiểm tra, tham mưu đề xuất cho UBKT Huyện đoàn về chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra và công tác thi đua khen thưởng.       

- Tham mưu, đề xuất cho Bí thư, phó Bí thư, Ban Thường vụ, BCH Huyện đoàn  về các chương trình thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

          - Phụ trách công tác Hội LHTN và mọi hoạt động của thanh niên ở khu vực nông thôn.

- Chịu trách nhiệm việc vào sổ công văn đi và đến.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bí thư, phó Bí thư phân công.

b) Tiêu chuẩn

* Phẩm chất chính trị:

- Là Đảng viên Đảng CSVN hoặc có khả năng phát triển thành Đảng viên Đảng CSVN, có lập trường, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ.

* Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên (chuyên nghành xã hội).

- Ngoại ngữ và Tin học: Đạt trình độ B trở lên.

            - Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoặc có khả năng phát triển thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

            - Trình độ lý luận: Từ sơ cấp trở lên.

            * Năng lực:

Có khả năng thu hút và tập hợp thanh niên. Có tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Có khả năng phân tích, tổng hợp và tham mưu những chương trình, kế hoạch hoạt động một cách kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

          4. Đồng chí chuyên viên phụ trách Đoàn thanh niên khối nông thôn và tổng hợp và công tác Hội Cựu thanh niên xung phong.

a) Nhiệm vụ.

          - Phụ trách công tác Đoàn khối nông thôn.

          - Phụ trách công tác Hội cựu TNXP.

          - Phụ trách công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Làm công tác tổng hợp, thống kê, tiếp nhận thông tin, báo cáo tháng và thi đua khen thưởng.          

- Tham mưu lập kế hoạch dự trù kinh phí hàng năm, kinh phí thường xuyên và quyết toán các chứng từ chi tiêu hàng tháng.

- Chịu trách nhiệm về mảng vay vốn và ủy nhiệm thu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bí thư, Phó bí thư phân công.   

b) Tiêu chuẩn.

* Phẩm chất chính trị:

- Là Đảng viên Đảng CSVN hoặc có khả năng phát triển thành Đảng viên Đảng CSVN, có lập trường, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ.

* Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên nghành tự nhiên.

- Ngoại ngữ và Tin học: Đạt trình độ B trở lên.

            - Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoặc có khả năng phát triển thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

            - Trình độ lý luận: Từ sơ cấp trở lên.

            * Năng lực:

- Có khả năng thu hút và tập hợp thanh niên. Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo MsWord và bảng tính Excel.

IV- CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

          1. Chế độ làm việc:

          - Cơ quan Huyện đoàn làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Bí thư trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ; cán bộ chấp hành sự phân công và làm việc trực tiếp với Bí thư.

          - Làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm của BCH Huyện đoàn.

          - Cán bộ, công chức căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của của cơ quan, nhiệm vụ giao, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng để thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch thời gian quy định.

          - Bí thư, Phó bí thư, cán bộ trong cơ quan hàng tháng, quý chủ động lập kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình cơ sở, khi đi cơ sở về phải báo cáo kết quả, đề xuất giải quyết những vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở và đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

          - Cán bộ làm việc vào ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, ngày lễ), làm thêm giờ có sự đồng ý của Bí thư được thanh toán theo chế độ hiện hành.

          - Hằng tuần Bí thư, Phó bí thư hội ý vào cuối giờ ngày thứ 6, để kiểm lại công tác tuần qua và bổ sung công tác tuần tới; phổ biến công việc tuần cho cán bộ vào sáng thứ 2 hằng tuần.

          - Hằng tháng, quý họp cơ quan đánh giá công tác tháng, quý và quyết định nhiệm vụ tháng, quý tiếp theo vào ngày 25 hằng tháng. Ngoài ra họp cơ quan đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Tiến hành họp giao ban cụm 3 tháng một lần.

          2. Mối quan hệ công tác:

          a)  Đối với Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

          - Cơ quan Huyện đoàn  dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

          - Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và thực hiện chế độ báo cáo với Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ thuộc lĩnh vực công tác của Huyện đoàn.

          b)  Đối với BCH, BTV Tỉnh Đoàn.

          Cơ quan Huyện đoàn  thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của BCH, BTV Tỉnh Đoàn và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với BCH, BTV Tỉnh Đoàn.

          c) Đối với BCH Huyện đoàn.

          Cơ quan Huyện đoàn có trách nhiệm tham mưu, làm việc chuyên trách của BCH Huyện đoàn, trong việc tổ chức thực hiện các chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ Huyện đoàn và thực hiện chế độ báo cáo của BCH Huyện đoàn.

           d)Đối với các Ban Đảng, Văn phòng  Huyện uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

          Là mối quan hệ phối hợp cùng thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; trực tiếp bàn bạc thống nhất một số công việc của Đoàn có liên quan đến các ban đảng, Văn phòng Huyện uỷ.

          e)  Đối với UBND và HĐND huyện.

          - Là mối quan hệ phối hợp, triển khai thực hiện nghị quyết, chủ trương của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và các chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn với chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể.

          f)  Quan hệ Đảng ủy, cơ quan Đảng đoàn thể.

          Cơ quan Huyện đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng bộ, về công tác tư tưởng, nhiệm vụ chung của Huyện đoàn. Đảng bộ tạo điều kiện cho lãnh đạo cơ quan phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

           Bí thư Huyện đoàn có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Đảng bộ, nhiệm vụ công tác của cơ quan hàng tháng, quý, 6 tháng, một năm để Đảng bộ xem xét ra nghị quyết, chủ trương lãnh đạo thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện với Đảng uỷ tạo điều kiện cho Chi bộ, Chi uỷ thực hiện Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Chi bộ.

          g) Đối với Chi bộ 

Cơ quan Huyện đoàn chịu sự lãnh đạo của Chi bộ, về công tác tư tưởng, nhiệm vụ chung của Huyện đoàn. Chi bộ tạo điều kiện cho lãnh đạo cơ quan phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

           Bí thư Huyện đoàn có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Chi bộ, nhiệm vụ công tác của cơ quan hàng tháng, quý, 6 tháng, một năm để Chi bộ xem xét ra nghị quyết, chủ trương lãnh đạo thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện với Chi uỷ, tạo điều kiện cho Chi bộ thực hiện Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Chi bộ.

h) Đối với công Đoàn và các tổ chức Đoàn thể.

 Là mối quan hệ phối hợp dưới sự lãnh đạo của Chi uỷ, Chi bộ, cùng tạo điều kiện cho nhau hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu chung là thực hiện tốt công tác chuyên môn, xây dựng các phong trào Đoàn thể trong cơ quan lành mạnh, Đoàn kết.

Điều 2: Ban Thường vụ Huyện đoàn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã phê duyệt.

Điều 3:Ban Thường vụ Huyện đoàn căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ

- Các Đ/c UVBTV Huyện ủy

- Như  điều 3 (thực hiện)

- Lưu.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

Đã ký

 

 

La Hồng Hải

 

 

 

 

Đăng nhập

WEBSITE TÌM VIỆC LÀM
Tỉnh đoàn Tuyên Quang
ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
cong thong tin dien tu Tuyen Quang

Thăm dò ý kiến

Bạn hãy cho biết ý kiến về nội dung và hình thức của trang?

Nội dung phong phú, hình thức đẹp

Cần thêm một số chức năng cho site phong phú

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 125

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11186

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4339119